การผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็กจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโลหะคู่โหลดบนตัวรองรับชนิดเมทัลออแกนิกเฟรมเวิร์ค