การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี

Publish Year National Journal 1
2017 exดวงนภา วานิชสรรพ์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความจุลำน้ำของแม่น้ำลำภาชีด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 41-48
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeerapong Rattanaburi, "A Comparative Study on Areal Rainfall Estimation by Spatial Interpolation Techniques in northern and western river basin in Thailand.", Proceeding of 2016 ASCE World Environmental & Water Resources Congress (EWRI 2016), 22-26 May 2016, West Palm Beach Convention Center, West Palm Beach, Florida, USA., 24 พฤษภาคม 2016, west palm beach, florida อื่นๆ สหรัฐอเมริกา