การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี

Publish Year National Journal 1
2019 exอมรเทพ เจริญสุข, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 552-564