การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความหนาแน่นจำนวนต้นตอพื้นที่

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exภุมรินทร์ เฟื่องเพชร, "การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำนวนฝักต่อต้นในข้าวโพดไร่", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 exนายภุมรินทร์ เฟื่องเพชร, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมสองฝักต่อต้นจากสายพันธุ์อินเบรดไปยังลูกผสมเดี่ยว", การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, อ.เมือง นครสวรรค์ ประเทศไทย