การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นแกรฟีนแบบแผ่นเดี่ยวเพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจจับและวิเคราะห์สารแบบนาโนพอร์