การศึกษาหน้าที่และสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของยีน LEC1 และยีน BBM ที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาเป็นต้นอ่อนเพื่อย่นระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อในปาล์มน้ำมัน

Publish Year International Journal 5
2023 exKamolwan Khianchaikhan, exSuvichark Aroonluk, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genome-Wide Identification of Homeodomain Leucine Zipper (HDZIP) Transcription Factor, Expression Analysis, and ProteinInteraction of HD-ZIP IV in Oil Palm Somatic Embryogenesis", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023
2022 exPinyokham, P., exKhianchaikhan, K., exSunvittayakul, P., inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Carbon-nanotube for Transient Expression in Rice Calli", HAYATI Journal of Biosciences, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2022, หน้า 845-850
2020 exSuvichark Aroonluk, exSittiruk Roytrakul, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Identification and Characterization of Phosphoproteins in Somatic Embryogenesis Acquisition during Oil Palm Tissue Culture", Plants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
2020 exBussarin Wachananawat, exMantira Suksirt, ex Kamolwan Khianchaikhan, exPaphawarin Pinyokham, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of the Leafy Cotyledon1 (LEC1) Gene in Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.), aRegulator of Somatic Embryogenesis", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1144-1157
2019 exMantira Suksirt, exKamolwan Khianchaikhan, exMya Thuzar, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Oil Palm Phytochrome-Interacting Factor4 (PIF4) Gene is Conserved and Highly Expressed During Somatic Embryogenesis", Hayati Journal of Biosciences , ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2019, หน้า 172-178