การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอาหารและการจัดวางอาหารบนถาดของฝ่ายครัวการบิน

Publish Year National Conference 3
2018 inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนฤพนธ์ ฉันท์วิเชียร, "การศึกษาและพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดวางอาหารบนถาด ในการผลิตอาหารของครัวการบินไทย", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยิษฐา อุดเจ่ง, "การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดวางอาหารบนถาดในการผลิตอาหารของครัวการบินไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, สกลนคร ประเทศไทย
2018 exนริศรา อาริยะ, inดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอาหารและการจัดวางอาหารบนถาดสำหรับครัวร้อนของฝ่ายครัวการบินไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, สกลนคร ประเทศไทย