การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการไหลของน้ำในท่อสี่เหลี่ยมโดยการใช้คลื่นเหนือเสียง

Publish Year International Journal 1
2018 exNathat Inworn, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "On the thermal characteristic of a heating flat surface under low frequency ultrasonic waves", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 122, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2018, หน้า 1153-1161
Publish Year International Conference 1
2018 exณธัช อินทร์วร, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Thermal Visualization of a Heating Flat Surface under Low Frequency Ultrasonic Waves using Liquid Crystals", The 18th International Symposium on Flow Visualization ISFV 18, 26 - 29 มิถุนายน 2018, Zurich สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year National Conference 3
2018 exณัฐกิตติ์ พรมดา, inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของแผ่นระนาบร้อนโดยใช้คลื่นเหนือเสียงความถี่ 20 kHz ที่ถูกปล่อยจากหัวกำเนิดคลื่นเหนือเสียงแบบจุ่ม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2018, มุกดาหาร ประเทศไทย
2017 exก่อพงษ์ วิริยะนานนท์ , inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาค่าตัวประกอบความเสียดทานของการไหลของน้ำแบบปั่นป่วนในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกเหนี่ยวนำโดยภายใต้คลื่นเหนือเสียงที่มีความถี่ต่ำ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 exณัฐพร เฉลิมวัฒนานนท์, exธีรภัทร์ ทั่งทอง, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองเชิงตัวเลขของการเคลื่อนที่ของคลื่นเหนือเสียงที่มีความถี่เท่ากับ 24 กิโลเฮิรตซ์ให้เป็นดั่งการไหลแบบฉีดผ่านลวดร้อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย