การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของการไหลของน้ำในท่อสี่เหลี่ยมโดยการใช้คลื่นเหนือเสียง

Publish Year International Conference 1
2016 exGuillermo Ferrer Sabater, exRafael Royo, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental Investigation of Water Flow Movement Induced by Ultrasonic Waves", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exธีรภัทร์ ทั่งทอง, exณัฐพร เฉลิมวัฒนานนท์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขของการกระจายคลื่นเหนือเสียงแบบสมมูลในขอบเขตการไหลของน้ำ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2016 exณธัช อินทร์วร, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนบนแผ่นระนาบโดยใช้คลื่นเหนือเสียงที่มีความถี่ต่ำ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย