โครงการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2563)

  • inดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน(เฉพาะปี 2559 เป็นต้นไปเป็นโครงการทีได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย)