อิทธิพลของการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้ามเนื้อและโปรตีน FLG2

Publish Year International Conference 1
2017 exNunyarat Koomkrong, inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Muscle pH and Water-holding Capacity in Pork", The National and International Graduate Research Conference 2017, 10 มีนาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exณันญรัตน์ คุ้มครอง, inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเนื้อและลักษณะโครงสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อของเนื้อสุกรในระหว่างการเก็บรักษา", การะประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6, 18 - 19 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย