การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2018 exมนัสพล ทิพย์มณี, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "AMPEROMETRIC BIOSENSORS USING DIFFERENT ALCOHOL OXIDASES", The 9th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development, 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย