การศึกษาการดูดซับอินทรียวัตถุที่ละลายได้บนผิวของแร่ดินเหนียว