การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างอนุภาคระดับนาโนเมตรของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกบนกราฟินเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล