ศักยภาพการใช้บัว (Nymphaea) ในการบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าคราม: ศึกษาลักษณะการตอบสนองพืชและผลของตัวแปร