เซนเซอร์เชิงแสงตัวใหม่ที่ใช้ตรวจวัดกาซแอมโมเนีย

Publish Year International Conference 1
2018 exสุภา แสงแดง, inนายพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Paper-based ammonia gas sensor using zinc complex of Eriochrome Black T and digital image analysis", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018(PACCON2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, เมือง สงขลา ประเทศไทย