ความหลากชนิด และอิทธิพลของไม้เถาต่อระบบนิเวศป่าทดแทนแบบผสมผสานอายุ 35 ปี ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด