การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนากร บุญกล่ำ, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำดอกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงนอกฤดูด้วยสาร Forchlorfenuron", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 49-53
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tropical Horticulture Business in Thailand", International Seminar on Tropical Horticulture "The Future of Tropical Horticulture", 28 - 29 พฤศจิกายน 2016, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanakorn Boonklam, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dragon Fruit Size Increased by Forchlorfenuron Application", ISSAAS 2016 "National and Global Good Agricultural Practices in Southeast Asia", 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2016 exธนากร บุญกล่ำ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำดอกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงนอกฤดูด้วยสาร Forchlorfenuron", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย