การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช

Publish Year National Journal 2
2016 exธนากร บุญกล่ำ, exพฤหัส ศรีขวัญ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ GA3, NAA และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลแก้วมังกร ‘แดงสยาม’", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1 supp, มกราคม 2016, หน้า 887-891
2015 inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, exเพลินใจ ทองล้วน, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำดอกแก้วมังกรนอกฤดูด้วยสาร CPPU", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 849-852
Publish Year National Conference 2
2016 exธนากร บุญกล่ำ, exพฤหัส ศรีขวัญ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ GA3, NAA และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลแก้วมังกร ‘แดงสยาม’", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, ม.ขอนแก่น นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, exรัญชนา แสงดอกไม้, exเพลินใจ ทองล้วน, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำดอกแก้วมังกรนอกฤดูด้วยสาร CPPU", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย