ผลกระทบของอัตราส่วนความเร็วปลายผาลไถจาน ต่อความเร็วการเดินทางของรถแทรกเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะการพรวนของไถจานชนิดใช้กำลังขับ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Gang Angle and Speeds on Covering Efficiency and Power Consumption of a Trash Covering Powered Disc", Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, exอนิวรรต บํารุงวงศ์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์พรวนกลบเศษวัสดุอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 8-10 กันยายน 2559, 8 - 10 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย