ผลกระทบของอัตราส่วนความเร็วปลายผาลไถจาน ต่อความเร็วการเดินทางของรถแทรกเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะการพรวนของไถจานชนิดใช้กำลังขับ