การเจือซิลเวอร์ในอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์และการศึกษาการยับยั้งแบคทีเรีย

Publish Year International Journal 2
2020 exPrissana Robkhob, exSougata Ghosh, exJayesh Bellare, exDhiraj Jamdade, exI-Ming Tang, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Effect of silver doping on antidiabetic and antioxidant potential of ZnO nanorods", Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, ปีที่ 58, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 126448-1-126448-8
2017 exRobkhob, P, ex Herng, TS, ex Ding, J, exTang, IM, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic Behavior of ZnO Nanorods Doped with Silver (Ag3+) Ions", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 5631-5635