อิทธิพลของกระแสและความร้อนที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลและการกัดกร่อนของเหล็กชุบสังกะสีจากการแล่นประสานแบบมิค

Publish Year International Journal 4
2021 exRattikorn Soadaen, exPichai Janmanee, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Ternary Metal (Cu-Ni-TiN) Electrodes Used in an Electrical Discharge Machining Process", Metals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 694-710
2017 exparinya boonsa, exjitti kamsawat, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Dealloying Conditions on Nanoporous Surface of Cu-Zn Alloy", Key Engineering Materials, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 181-186
2017 exWOngpat Banthukul, exNamurata Sathirachinda Palsson, exEkkarut Viyanit, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Pitting Corrosion Monitoring Device under Sodium Chloride Droplet by Means of Wet-Dry Cyclic Method", Key ENgineering Matierals, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 107-112
2016 exตรีเนตร ยิ่งเจิญสัมพันธ์, exนครินทร์ ศรีสุวรรณ, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Electrochemical Investigation of the Corrosion Rates of Welded Pipe ASTM A106 Grade B", Metals, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กันยายน 2016, หน้า 207-218
Publish Year National Journal 3
2017 exparinya boonsa, extrinet yingsampanchareon, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ภาพรวมของการใช้สารยบั ยั้งการกัดกร่อนในอุตสาหกรรม", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-13
2016 exธิติวัฒน์ วัฒนศรีสิน, exตรีเนตร ยิงสัมพันธ์เจริญ, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกระแสเชือมทีมีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของแนวแล่นประสานเหล็กชุบสังกะสีจากการแล่นประสานในกระบวนการเชือมมิก", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 73-82
2015 inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exjitti kamsawat, exTrinet Yingchareonsamphan, "ภาพรวมปัจจัยต่ออนาคตของอุตสาหกรรมงานเชื่อมในสหรัฐอเมริกา", Journal of Welding Institute of Thailand, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2015, หน้า 17-20