การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Anubias nana โดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสี

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Inducing genetic diversity of Anubias nana using gamma rays", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 85-90