การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Anubias nana โดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสี