อิทธิพลของโพแทสเซียมต่อความเสถียรของเม็ดดิน

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dynamics of soil aggregate stability as induced by potassium in a soil-plant system", Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 67, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 371-379
Publish Year National Journal 1
2019 exอภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, "ผลของโพแทสเซียมคลอไรด์ต่อศักย์ซีตาของอนุภาคขนาดดินเหนียวและเสถียรภาพเม็ดดินเนื้อหยาบ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 86-96