การเตรียมตัวดูดซับพอลิเมอร์คอมโพสิตสำหรับการกำจัดสารมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำและน้ำเสีย