การเตรียมตัวดูดซับพอลิเมอร์คอมโพสิตสำหรับการกำจัดสารมลพิษที่เป็นโลหะจากน้ำและน้ำเสีย

Publish Year International Journal 1
2022 exนายเมธัส เจริญชัย, inดร.สิรี ตั้งบุญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of ternary polymer composites of macroporous adsorbents on adsorption properties for heavy metal removal from aqueous solution", Environmental Science and Pollution Research, ปีที่ 29, ฉบับที่ 55, พฤศจิกายน 2022, หน้า 84006-84018