การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในลุ่มน้ำลำภาชี

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงนภา วานิชสรรพ์, "การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในแม่น้ำลำภาชี", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Engineering Journal), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 63-74
Publish Year International Conference 1
2017 exPeerapong Rattanaburi, exLerdphan Sukyirun, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of the Spatial Rainfall in Khun Dan Prakan Chon Reservoir by Spatial Interpolation Techniques", THA 2017 International Conference on “ Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus ” 25 - 27 January 2017, Bangkok, Thailand. , 26 - 28 มกราคม 2017, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย