การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาและทำนายประสิทธิผลของอัตราการเกิดปฏิกิริยา