โรคที่เกิดจากเชื้อโพสไพไวรอยด์ในพริก

Publish Year National Journal 2
2019 exสุวิมล เหล่ามโนธรรม, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การเคลื่อนที่และการถ่ายทอดด้วยวิธีกลของเชื้อ Columnea latent viroid", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 32-42
2018 exกนกมณี ตันสุวรรณ, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดเชื้อ Columnea latent viroid ผ่านทางเมล็ดของแตงกวา", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 130-140