การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนชนิดไบเมทัลลิกอลูมิเนียมที่ถูกล้อมรอบด้วยลิแกนด์ชนิดฟีนอกซีอิมมีนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของแลกไทด์และมอนอเมอร์ชนิดเอสเทอร์วงปิดชนิดอื่นๆ