ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อและผีเสื้อกลางคืนในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Publish Year International Journal 3
2019 exนางสาวปภัตภร สิรภัทรธำรง, exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Descriptions of two new species of Fibuloides Kuznetsov, 1997 (Lepidoptera: Tortricidae: Eucosmini) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4590, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 495-500
2018 exทิพย์มณี เจริญทรัพย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A new species of Lobesia Guenee, 1845 from Thailand (Lepidoptera: Tortricidae: Oletheutinae)", Zootaxa, ปีที่ 4434, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 381-384
2018 exJirasuttayaporn, P, exPitaktunsakul, P, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "One new species of Baburia Kocak, 1981 and one of Metendothenia Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 4438, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 159-166
Publish Year International Conference 1
2019 inนายภราดร ดอกจันทร์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of caterpillars (Order Lepidoptera) in KhaoYai National Park,Nakhon Ratchasima Province", Proceedings of International Conference on Biodiversity: IBD2019, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 inนายภราดร ดอกจันทร์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการปรับตัวของหนอนผีเสื้อที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อหลบหลีกศัตรูธรรมชาติ", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, jatuchak มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exปณกา จิรสัตยาภรณ์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของผีเสื้อหนอนม้วนใบเผ่า Olethreutini (Lepidoptera: Tortricidae) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย
2017 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exPhonepadith Phewphanh, "การสำรวจผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติแห่งชาติภูเขาควาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคสฺในประเทศไทยครั้งที่ 7, 26 - 28 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPhonepadith Phewphanh, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบเผ่า Olethreutini ในอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทยครั้งที่ 7, 26 - 28 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย