การประเมินลักษณะรูปร่างและปลาแล่ชิ้นสำหรับปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินและกระชัง