เอนไซม์ย่อยแป้งดิบจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อน Laceyella sacchari LP175 : การศึกษาลักษณะฉพาะของเอนไซม์บริสุทธิ์และการใช้ประโยชน์เพื่อกระบวนการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังดิบ

Publish Year International Journal 4
2016 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exHayami, A, inนางสาวอันฟาล ตาเละ, exChin, CFS, exTashiro, Y, exSakai, K, "Simultaneous production of L-lactic acid with high optical activity and a soil amendment with food waste that demonstrates plant growth promoting activity", JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING, ปีที่ 122, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 105-110
2016 exThanasak Lomthong, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of raw starch degrading enzyme by the thermophilic filamentous bacterium Laceyella sacchari LP175 and its application for ethanol production from dried cassava chips", Starch - Starke, ปีที่ 68, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1264-1274
2015 exLomthong, Thanasak, exChotineeranat, Sunee, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production and characterization of raw starch degrading enzyme from a newly isolated thermophilic filamentous bacterium, Laceyella sacchari LP175", STARCH-STARKE, ปีที่ 67, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2015, หน้า 255-266
2015 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exSukhumaporn Sukkhum , inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhanced of High Level of ?-xylosidase with ?-xylanase Production by Co-culturing of Bacillus Strains from Rice Straw using Response Surface Methodology", Chiang Mai J. Sci. , ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2015, หน้า 822-839