การค้นหาตัวตัวยับยั้ง NS2B/NS3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่จากฐานข้อมูลสมุนไพรไทยโดยอาศัยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล

Publish Year International Conference 3
2020 exนางสาวอัลย์ลิกา ฉิมประสิทธิ์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจับกันระหว่างเส้นไหมและไคโตซานด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์", Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) , 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2018 exนายบรรพต อินทรทัศน์, exนางสาวอัจฉรา น้ำขาว, exนางสาวสุภาวดี ไทรนิ่มนวล, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Studies of sildenafil and phosphodiesterase type 5 binding properties by using computational methods", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 exSupawadee Sainimnuan, exWarabhorn Boonyarat, exAutchara Namkhaw, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Binding Mode Study of Estradiol in Complex with Estrogen Receptor Beta by Computational Methods", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย