การศึกษาเปรียบเทียบความชุกของเชื้อก่อโรค (Babesia spp., Rickettsia spp., Anaplasma spp. และ Ehrlichia spp.) ที่มีพยาธิภายนอกเป็นพาหะนำโรคในสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพฯ

Publish Year International Journal 3
2021 exThom Do, exนางสาวพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Tick-Borne Pathogens in Stray Dogs and Rhipicephalussanguineus Sensu Lato Ticks from Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-12
2018 exPornkamol Phoosangwalthong, exSze Fui Hii, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exRebecca J Traub, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cats as potential mammalian reservoirs for Rickettsia sp. genotype RF2125 in Bangkok, Thailand", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 188-192
2016 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSze Fui Hii, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exRebecca J Traub, "โรคที่นำโดยแมลงในสุนัขที่อาศัยในทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชา", Parasite and Vector, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 25
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornkamol Phoosangwalthong, exSudarat Prasroedsang, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of canine tick borne pathogens in stray dogs residing in temples in Bangkok, Thailand", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย