ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2022 exPraiyanut Noitubtim, exBarbara L. Caoili?, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Productivity of five entomopathogenic nematodes in Galleria mellonella L. and their persistence in soil under laboratory conditions", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 667-678
2020 exอัจฉริยา นิจจรัลกุล, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic variation of Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar & David (Nematoda, Rhabditida) population in Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 453-462
Publish Year National Journal 2
2021 exรัตนาวดี อ่อนวงษ์, exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Heterorhabditis ในประเทศไทยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล และการก่อโรคต่อหนอนกินรังผึ้ง, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1583-1596
2018 exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแมลงหางหนีบ, Euborellia annulipes (Lucas) ในการทำลายหนอนผีเสื้อข้าวสาร, Corcyra cephalonica (Stainton)", แก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 321-332