การพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exดร. อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ, "Developing and Assessing Learning Progression for Botanical Literacy Using Rasch Analysis", Science Education International , ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, หน้า 125-130
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายใต้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: การสร้างและทดสอบทฤษฎี", วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 35-50
Publish Year International Conference 3
2021 exSuppamai Promkaew, inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "A Case Study of Thai Teachers Implementing Gardening Education for Green Design Project on Their Understanding of Engineering Design Process", 2021 International Conference of East-Asian Association for Science Education, 18 - 20 มิถุนายน 2021, Shizuoka ญี่ปุ่น
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. William F. McComas, "Validating a Causal Model of Moral Obligation for Plant Conservation in a Nationwide Garden-based Education Program among High School Students in Thailand", The international science education conference 2018 , 19 - 21 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "The Royal-Initiated Botanical Garden in School Program to Raise Awareness of Conservation of Plant Genetic Resources: A Multisite Case Study", 2016 HU-SNU-NTNU-KU Joint Symposium , 8 - 10 ธันวาคม 2016, โซล สาธารณรัฐเกาหลี