การพัฒนาและตรวจสอบความตรงโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายใต้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: การสร้างและทดสอบทฤษฎี", วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 35-50
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. William F. McComas, "Validating a Causal Model of Moral Obligation for Plant Conservation in a Nationwide Garden-based Education Program among High School Students in Thailand", The international science education conference 2018 , 19 - 21 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "The Royal-Initiated Botanical Garden in School Program to Raise Awareness of Conservation of Plant Genetic Resources: A Multisite Case Study", 2016 HU-SNU-NTNU-KU Joint Symposium , 8 - 10 ธันวาคม 2016, โซล สาธารณรัฐเกาหลี