เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKritiya Singcharoen, "Towards Novel Adsorbents: The Ratio of PVA/chitosan Blended Hydrogels on the Copper (II) Ion Adsorption", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ 2016, มิถุนายน 2016, หน้า 299 -306