เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exKritiya Singcharoen, "Towards Novel Adsorbents: The Ratio of PVA/chitosan Blended Hydrogels on the Copper (II) Ion Adsorption", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ 2016, มิถุนายน 2016, หน้า 299 -306
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSupranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, exAmpawan Prasert , exPusthira Kaewpijit, "Innovative bio-adsorbent of Poly(vinyl alcohol) blended with Chitosan for heavy metal removal from wastewater", BIT’s 3rd Annual World Congress of Smart Materials-2017 (WCSM-2017), 16 - 18 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exAmnuay Wattanakornsiri, exSampan Tongnunui, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exClaudio Migliaresi, "Biocomposites Based on Thermoplastic Starch Reinforced with Recycled Paper Cellulose Fibers", URU International Conference on Science and Technology 2016, 1 - 2 สิงหาคม 2016, อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2017 exPusthira Kaewpijit, exAmpawan Prasert , inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นต่อจลนศาสตร์และกลไกการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exอัมพวัน ประเสริฐ, exภัสฐิราแก้วพิจิตร, exอำนวย วัฒนกรสิริ, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารเชื่อมขวางต่อจลนศาสตร์และกลไกการบวมตัวของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล", The 39th National Graduate Research Conference, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2016 exภัสฐิรา แก้วพิจิตร, exอัมพวัน ประเสริฐ, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อจลนศาสตร์ของพฤติกรรมการบวมตัวของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล", The 39th National Graduate Research Conference, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, สมุทรปราการ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์, exรศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง, "เครื่องผลิตเจลดูดซับโลหะหนัก", Kasetsart University, 2018