พลวัตของสมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Publish Year International Journal 1
2020 inนายเจษฎา วงค์พรหม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "SOIL PROPERTIES AND TREE COMPOSITION IN A 27-YEAR OLD Acacia mangium Willd. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA AT PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION", BIOTROPIA, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 125-133
Publish Year National Conference 1
2016 exวงศธร คงชุม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, inนายเจษฎา วงค์พรหม, "สมบัติบางประการของดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10 “ป่าปลูก...นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศ”, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย