ผลของการเสริมกากเม่าต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่ไข่

Publish Year National Journal 2
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อคุณภาพไข่และเปอร์เซ็นต์เกรดไข่ของไก่ไข่", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 735-742
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณแอนโทไซยานินและกรดไทโอบาร์บิทิวริกของกากเม่า อาหารไก่ไข่เสริมกากเม่าและไข่ไก่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 173-176
Publish Year National Conference 2
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกากเม่าจากน้ำคั้นสดในอาหารต่อคุณภาพไข่และเปอร์เซ็นต์เกรดไข่ของไก่ไข่", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร๋์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 - 30 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณแอนโทไซยานินและกรดไทโอบาร์บิทิวริกของกากเม่า อาหารไก่ไข่เสริมกากเม่าและไข่ไก่", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวอจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "สูตรอาหารข้นสำหรับไก่ไข่ที่มีกากหมากเม่าเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2017