การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติของพืชพรรณและ สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Conference 1
2019 exสุธีระ เหิมฮึก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exสถิตย์ ถิ่นกาแพง, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพลวัตป่า บริเวณแนวรอยต่อป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย