การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชีพลักษณ์และการสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSUTHEERA HERMHUK, exSathid Thinkamphaeng, exAumporn Panmongkol, "Tree Distribution across the Forest Ecotone of Lower montane Forest at Doi Sutep – Pui National Park, Chiang Mai Province", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 99-108