อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2018 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exThanompun, K., "นิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการดำรงของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 125-131
2018 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exSuchada Bootcharee1, exWongsatorn Phumphuang, exLamthai Asanok, exTorlarp Kamyo, exSathid Thinkampaeng, exJakkaphong Thongsawi, exSutheera Hermhuk, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, exWimonmart Nuipakdee4, "Diversity and Spatial Distribution of the Fagaceae Tree Speciesin the Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 53-68
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exNutthakarn Boonpha, exWARONG SUKSAVATE, ex Supaporn Wacharapluesadee, ex Chumpon Kaewket, "Long-term Monitoring on Population Size of Wrinkle-lipped Free-tailed Bat (Chaerephon plicatus) in Western Thailand", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย