ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของพืช