(ย่อยที่ 3 และ 4 ปรับรวมกัน) การพัฒนาสูตรเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ร่วมกับสาหร่ายฉัตรในการยับยั้งเชื้อรา