การประเมินคุณภาพสายพันธุ์ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในบ่อดินและกระชัง

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, อาจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "Weight estimation of asian sea bass (lates calcarifer) comparing whole body with and without fins using computer vision technique", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2021, หน้า 9495
2018 inนายวีรกิจ จรเกตุ, exYenmak, S., exSenanan, W., inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 93-98
2018 exYenmak, S., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Effects of genetics and rearing environments on morphometric variation in hatchery stocks of asian sea bass, lates calcarifer (Bloch, 1790)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 12-23
Publish Year National Journal 1
2021 exสุธาทิพย์ คงทน, inดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, อาจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการว่ายน้ำและอัตราการบริโภคออกซิเจนของปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ขนาดเล็กที่ระดับความเร็วน้ำที่ต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1935-1946