แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of a Modified Formula of Daylight Glare and Limiting Daylight Glare Indices in the Thai Elderly", Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 83-96
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Recommended Illuminance Levels for The Thai Elderly", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "แสงบาดตาจากแหล่งกำเนิดแสงขนาดเล็กสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย", วาราสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 264-271