การศึกษาพฤติกรรมและการสร้างแบบจำลองของคอนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์จากธรรมชาติ (Flax NFRP)

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr.Tamon Ueda, ex Y. Hiruma, exK. Horsangchai, "EXPERIMENTAL STUDY ON SHEAR BEHAVIOR OF RC BEAMS JACKETED BY JUTE-NFRP", 8th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering (CICE 2016), 14 - 16 ธันวาคม 2016, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2015 exสรวิศ เรืองรุ่งชัยกุล, exไพฑูรย์ บริบูรณ์ทรัพย์, exอรรถวิท ศีตะปันย์, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและแบบจำลองการรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exกรวัฒน์ ศักดิ์พันธ์พนม, exธานัทเอก ธนอนันตกูล, exสรวิศ วิเศษกาศ, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและการวิเคราะห์แบบจำลองของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , 8 - 10 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย