การศึกษาพฤติกรรมและการสร้างแบบจำลองของคอนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์จากธรรมชาติ (Flax NFRP)

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuched Likitlersuang, exNattamet Wuttiwannasak, exTamon Ueda, exDawei Zhang, exThanakit Voravutvityaruk, "Effects of Heat Treatment on Mechanical Properties of Jute Fiber Reinforced Polymer Composites for Concrete Confinement", Journal of Materials in Civil Engineering, American Society of Civil Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr.Tamon Ueda, ex Y. Hiruma, exK. Horsangchai, "EXPERIMENTAL STUDY ON SHEAR BEHAVIOR OF RC BEAMS JACKETED BY JUTE-NFRP", 8th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering (CICE 2016), 14 - 16 ธันวาคม 2016, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2015 exสรวิศ เรืองรุ่งชัยกุล, exไพฑูรย์ บริบูรณ์ทรัพย์, exอรรถวิท ศีตะปันย์, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและแบบจำลองการรับแรงอัดของคอนกรีตเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exกรวัฒน์ ศักดิ์พันธ์พนม, exธานัทเอก ธนอนันตกูล, exสรวิศ วิเศษกาศ, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและการวิเคราะห์แบบจำลองของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยวัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใยจากธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , 8 - 10 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย