การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยโปรแกรมพี่เลี้ยงออนไลน์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม, exTroy D. Sadler, exLisa Hines, "Enhancing Pre-service Science Teachers’ Understanding and Practices of SocioScientific Issues (SSIs)-Based Teaching via an OnlineMentoring Program", Asian Social Science , ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "Develop Online Mentoring Program Program for Enhancing Pre-service Science Teachers’ Understandings and Practices of Socioscientific Issues-based Teaching", The 5th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET ๒๐๑๗), 6 - 8 มิถุนายน 2017, ภูเก็ต อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.นฤมล ยุตาคม, exTroy D. Sadler, "Case Studies of the Development of Pre-service Science Teachers’ Understandings and Practices of Socioscientific Issues (SSIs)-Based Teaching through an Online Mentoring Program.", Australasian Science Education Research Association Conference ๒๐๑๗, 20 - 30 มิถุนายน 2017, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย